Идеята

Мултинационалните компании, но и все повече и повече по-малки компании, преместват производството и услугите (напр. счетоводство или кол центрове ...) в страни с ниски заплати от Азия, Африка, Латинска Америка или Източна Европа. За да накарат компаниите да инвестират, държавите подбиват офертите помежду си: все по-ниски заплати, по-малко права на работниците, по-малко социални и екологични стандарти ... Само чрез международната работа на синдикатите, които договарят Международни рамкови споразумения и споразумения за солидарност, закотвят конвенциите на МОТ в ежедневната практика и работят заедно в съюз с неправителствените организации, тази надпревара към дъното може да бъде спряна!

Действията в световен мащаб се нуждаят от глобално работническо съзнание!

Този проект "Достоен труд, достоен живот" предлага множество възможности да се информирате за световните взаимосвързаности и възможностите за действие на синдикатите: едногодишен курс на обучение, еднодневни семинари, публични изяви, както и мобилна изложба

Глобалното работническо съзнание има нужда от мрежа

Много е важно да осъществите контакт с единомишленици - затова са поканени да участват интересни гости от различни (развиващи се) страни и различни сектори. Особено близки отношения са изградени с Австрия и Румъния. Проектът се осъществява в партньорство между синдикат и неправителствена организация във всяка от страните (Австрия, Бразилия, България, Литва, Полша и Румъния). В съвместен модул от едногодишния курс на обучение, участниците от трите страни ще се опознаят взаимно, ще обменят опит и ще учат заедно и един от друг.

Целеви групи

Проектът „Достоен труд, достоен живот” е насочен предимно към синдикалните членове, деятели и длъжностни лица, работнически съвети и представителите на служителите, които се интересуват от глобалните взаимодействия и / или работа в международен контекст.
Но всички, които се интересуват от темата са добре дошли: Еднодневните семинари са отворени за всички членове на съюза, дискусиите и мобилната изложбата са отворени за обществеността.