Международна конференция по проект „Мултиплициране на достоен труд - достоен живот”

В периода 1-4 април 2014 г., в гр. Щробл, Австрия, се проведе международна конференция като част от седемте модула по проект „ Мултиплициране на достоен труд - достоен живот”, в който проект КНСБ е партньор от България заедно с Балканския Институт по труда и социална политика (БИТСП).

Участие в този модул от дейностите взеха представители от всичките шест партньорски страни в рамките на съвместният проект - България, Австрия, Полша, Литва, Румъния и Бразилия.

 

Участниците в модула бяха подбрани от основни федерации на КНСБ, в качеството им на участници в предишните модули за обучение и бъдещи мултипликатори по проекта:

Георги Георгиев – СТСБ

Димитър Асенов – СБУ

Соня Захова – НСОГСДП

Лилия Петкова – НСФКТУ

Цветелина Славчева – СНСС

Валентина Кацарска – ФНСОЛП

Нели Ботевска – координатор от страна на КНСБ                                                

Поздравления към участниците бяха поднесени от домакините, от Федерацията на австрийските синдикати (OGB), Австрийската асоциация за обучение на синдикатите (VOGB) и Австрийския федерален институт за обучение на възрастни (BIFEB).

В рамките на съвместната конференция основният акцент бе поставен върху три ключови теми: „Достойният труд - предизвикателства и реалност“; „Положението на синдикатите и правата на трудещите се хора“; „Идентифициране на съвместни проблеми, интереси и бъдещи кампании за насърчаване на достойния труд“.

Концепцията за „достоен труд” е формулирана от организациите-учредителки на Международната организация на труда (МОТ) - организациите на работниците и служителите; организациите на работодателите и правителствата - и е представена за първи път в доклада на генералния директор на МОТ по време на Годишната конференция на организацията през 1999 г. Основната идея на концепцията се основава върху разбирането, което синдикатите отстояват от самото си създаване - достойният труд е от ключово значение за намаляване на бедността и за постигане на социално благоденствие. Съществуват четири стратегически цели на МОТ за осъществяване на програмата по насърчаване на достойния труд:

-          Създаване на работни места;

-          Гарантиране на правата на работното място - свобода на сдружаване, недискриминация на работното място, забрана на насилствения и детския труд;

-          Разпространение на социалната защита;

-          Насърчаване на социалния диалог.

Специално внимание бе отделено на ролята на синдикатите като представители на интересите на трудещите се хора в отделните страни- партньори по проекта. В тази връзка всяка синдикална организация-партньор в проекта представи презентация за развитието на синдикатите в своята държава. От страна на КНСБ Нели Ботевска представи следните теми:

-          Историческия принос на КНСБ за развитието на синдикатите в България;

-          Основните области, в които КНСБ защитава и представлява интересите на заетите и работещите у нас;

-          Механизмът за въздействие и начина, по който КНСБ работи и защитава правата на трудещите се хора;

-          Основните предизвикателства пред КНСБ в качеството и на защитник на работническите интереси;

-          Ролята на КНСБ в процеса на колективното договаряне в България;

-          Кампании на КНСБ, насърчаващи връзката между достойния труд и достойния живот, за привличане на млади хора в синдикатите, насърчаване баланса между трудов и семеен живот;

-          Акценти в развитието на секторите, представени на международната среща – лека промишленост, образование, строителство, дърводобив и мебелна промишленост, услуги, транспорт.

По време на конференцията участниците работиха в три работни групи по следните теми: 

-          Привличане на нови членове и мотивация за синдикално членство;

-          Нива на безработица и заплащане на труда;

-          Условия на труд;

-          Синдикални политики за преодоляване на тези проблемни области.

Участниците от КНСБ взеха активно участие в представянето на работата по групи: Димитър Асенов СБУ и Георги Георгиев от СТСБ бяха докладчици за съответните групи. В заключителната част на работните групи бяха очертани общите интереси и пътища за развитието на синдикализма, както бяха обсъдени и бъдещите действия и кампании за насърчаването на достойния труд между участниците в проекта. Конкретните предложения на работните група бяха свързани със споделянето на съществуващи добри практики между синдикатите; организирането на програми за обмен на синдикални експерти между отделните конфедерации; активно участие в организирането и провеждането на международни синдикални училища; осъществяването на повече съвместни кампании и проекти като настоящия - „Мултиплициране на достоен труд - достоен живот”.

Тази среща по проекта бе и пространство за интеркултурно общуване и сътрудничество. В рамките на трите поредни вечери бе организирано представянето на държавите със специфични храни, напитки, музика и презентации за културата и историята на съответната държава.

В краткосрочен план бъдещите дейности от страна на КНСБ по проекта ще бъдат концентрирани върху провеждането на още 3 модула на обучение и посещение на представители от Бангладеш в държавите-партньори по проекта. В началото на месец юни гостите от третия свят ще се срещнат със синдикалисти, журналисти, млади хора, ще посетят работни места и ще разказват за ситуацията в тяхната държава.

Април 2014

Н. Ботевска